Gelaense sjlager 2017

 

 

Veer gaon lajke.


 Intro :

Ao, aohaohaohao, aohaohaohao, ao, wat is dit toch weer sjoan. Ao, aohaohaohao, sjnap de tillefoon!

Koeplet 1: 
Noe mósse toch 'ns kieke wat hiej weer veur ós sjteit.

't Sjoantste sjilderieke vol kleur en joeksigheid.

Dit is neet te peile, noe vilt dich niks meë in.

Dit mot v'r gaon deile mit luuj diej d'r neet zin.

Lèk 't vas, flits en klik,

kiek op feesboek......ze zin versjik.

Refrein:

 Veer gaon la, la, like mit z'n alle, mit de doeme in de loch.

Laot die plaetjes de waereld euvervalle, v'r zin mit man genóg.

't Is euveral 'n fees, dat zit biej ós d'rin

In feesboek en keffees, zit 't zellefs in.

Veer gaon la, la, like mit z'n alle,en kómme hiej pas sjtop.

Es de lètste maote oet de träote knalle, Limburg...dit is top!

 

 Tösjeksjtök:

Ao, aohaohaohao, aohaohaohao, ao, wat is dit toch weer sjoan. Ao, aohaohaohao, sjnap de tillefoon!

Koeplet 2:

De allersjoanste maedjes, 'n oetgelaotre plein,

en luuj mit losse raedjes, diej gekke óngerein.

Verspreij ze mer samen, 't is op vandaag 'n raasj.

Veur Limburg top reklame, de sjoanste etalaasj.

Lèk 't vas, flits en klik,

ózze status...wurt opgekrik.

Brök:

En wae dat thoes bekik zuut wat 'r haet gemis,

dae wèt nao eine klik wat vastelaovend viere is.

La-la-la-la-like


Refrein:

 Veer gaon la, la, like mit z'n alle, mit de doeme in de loch.

Laot die plaetjes de waereld euvervalle, v'r zin mit man genóg.

't Is euveral 'n fees, dat zit biej ós d'rin

In feesboek en keffees, zit 't zellefs in.

Veer gaon la, la, like mit z'n alle,en kómme hiej pas sjtop.

Es de lètste maote oet de träote knalle, Limburg...dit is top!

 

Outro :

Ao, aohaohaohao, aohaohaohao, ao, wat is dit toch weer sjoan. Ao, aohaohaohao, hiuej is 't te doon!

Zangk: Oetgelaote (Monique van Bree, Ger van Bree & Herman Geenen)

Teks en meziek: Herman Geenen & Huub Lemmens

Deel deze pagina