SOOSJETEIT AWT PRINSE (SAP)


De Soosjeteit Awt Prinse (SAP) van De Flaarisse haet saer häör oprichting mit biezunjere aktiviteite veur de neudige sjpektakel gezörrig. Zwao wie ut Klasjenere, de Vastelaoveskonzèrs mit ut Mestreechse Salon Orkès, André Rieu in De Hanenhof, de Belzje Middige mit óngerangere Eddy Wally en sjpesiale aovende ónger de noemer 'What’s SAP'.

Dit jaor gaon veer mit ózze Klasjeneer aovend trök nao de glansjaore van de "Belzje Middig”. De alom toegejuichte trökkeer van ein "Belzje Middig" Klassjeneere wurd gevierd in de feëstent bie Feron’s Corner oppe Mèrt. Meë informasie volgt!