SJTADSJEUGPRINS SEPP I (2023)  


Wo normaal gesjpraoke ‘t sezoen van ózze jeugraod pas in jannewari aafgetrap wurt, is nao Corona alles angesj. Op zaoterdig 12 november zeen veer al mit ózze jeugraod te gas bie de vrunj van de Sjoutvotte veur hunne kènjerzitting. Ózze jeugraod is dae middig, naeve polonaises loupe, veural bezig mit sjpekulere. Wae oet hun midde, maog nao drie jaor eindelik Sjoerd I opvolge? Sepp, zit d’r rustig bie en laot ‘t spekulere veural aan angere euver. Hae wit dan nog neet dat de keuze van de jeugkemissie op häöm is gevalle en pap ein aantal daag later door Vize Opperflaaris Kevin gebeld zal waere mit de vraog of Sepp de nuje jeugprins wilt waere.

Lang hoof d’r euver dae vraog neet naogedach te waere. Natuurlik wilt Sepp, dae van jóngs aaf aan, mit de vastelaovend al in ein prinsepekske en mit de awwe jeugprinsesjteek van pap Raymond oppe kop róndjlöp, heël gaer jeugprins waere. Sepp, dae voetbalt bie de JO 12 van FC Gelaen Zuid, deit naeve vastelaovend viere, ouch gaer kaoke, klusse en wurt door zien pap en mam ómsjreve es ein ech gezelligheidsdeer en ein femilieminsj.

Heël gaer wille Sepp, mam Ellen en pap Raymond hun groate geheim veur ederein geheim hawte. Zelfs zösterke Puck en breurke Moos maoge niks weite. Es die vraoge of de Flaarisse al höbbe gebeld, wurt alzelaeve mit ein ech pokerface gereageerd. Óm te veurkómme dat broor en zus get door höbbe wurt neet thoes in de Marcelliensjtraot aafgesjpraoke mer eine aovend bie Flaaris Mark Horsels en zien Flaarinneke Diana. Sepp is zoagenaam mit pap en mam kieke op de middelbare sjoal en oma Carrie, die ouch van niks wit, lèt op Puck en Moos.Bie dae eësjte biejeinkóms sjtraolt ‘t enthousiasme al van Sepp aaf. Röstig heuërt hae aan wie Vize Opperfl aaris Kevin oet de deuk deit wat hae en zien awwesj allemaol kènne verwachte. En dan ... dan maog ‘r ‘t fónkelnuje prinsepak passe: ‘t zit wie gegaote. Dat ‘t prinsepak Sepp good pas, waor waal te verwachte, want Pap Raymond is neet ein mer tweë keër prins van de Flaarisse gewaes. In 2004 es Sjtadsprins Raymond II en 12 jaor eërder in 1992 es Sjtads-jeugprins Raymond I. Daomit is Sepp de eësjte Flaarisse jeugprins wo van de pap ouch jeugprins is gewaes.

Wae Sepp I zou keze es zien sjteun en toeverlaot en adjudant waor veur nemes ein verrasjing. Dat naefke Siem, zoon van awd adjudant Chris Schäfer, zien adjudant moosj waere waor veur Sepp zo klaor wie ein kluntje. Ouch Siem moch echter niks weite. Vraoge waor neet neuëdig, want Sepp wis zeker dat Siem dat zou wille. En zoa waor ‘t ouch: wie Sepp midde in zien speech oppe bühne van de Hanenhof aan Siem de vraog sjtèlde of hae zien adjudant wou waere waor Siem’s antwoord hel en dudelik: Jaozeker! De kómmende waeke zult geer hun vas in eine oethook van de Waereldsjtad treffe. Sepp I zal dan ouch vaak zien liefsjpreuk laote klinke:

Voetballe doon ich gaer.
Greuëtsj sjtaon ich hie mit ein vaer.
Heerlik Gelaen, dit sjmaak nao meer!
Doog mit, gaef door, veer maoge weer!
Gelaen Alaaf!